Partneriaid

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Ffurfiwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) ar 18 Tachwedd 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llambed a Choleg Prifysgol Y Drindod Caerfyrddin, o dan Siarter Frenhinol 1828 Llambed. Ar 1 Awst 2013, daeth Prifysgol Fetropolitan Abertawe yn rhan o PCYDDS.

Siarter Frenhinol y Brifysgol yw’r hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt. Yn 2011, daeth Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yn Noddwr Brenhinol y Brifysgol.

Nod Menter Gorllewin Sir Gâr yw annog a chefnogi datblygiad cymunedol, ieithyddol ac economaidd er budd cyhoeddus a chreu cymunedau sy’n naturiol ddwyieithog a llewyrchus.

Rydym yn gweithredu mewn ardal sy’n ymestyn o Lanybydder i Gastell Newydd Emlyn, i Gaerfyrddin, Sanclêr ac Hendygwyn-ar-Daf.

Mae’r Fenter wedi bod yn weithredol yn y ffurf bresennol ers 2007 pan unwyd Menter Taf Myrddin a Menter Bro Teifi i greu un endid ar draws yr ardal. Tra y lleolir y brif swyddfa yng Nghastell Newydd Emlyn, mae gan y Fenter ail swyddfa yng Nghaerfyrddin ac rydym yn rhan o rhwydwaith o Fentrau Iaith ar draws Cymru.

Menter Gorllewin Sir Gar

Rydym yn gweithio i wella bywydau pobl yng Nghymru a gwneud ein gwlad yn lle gwell i fyw a gweithio.

Mae Llywodraeth Cymru’n cynnwys:

Y Prif Weinidog
Gweinidogion Cymru
Y Cwnsler Cyffredinol
Y Dirprwy Weinidogion.
Cânt eu cefnogi gan Weision Sifil sy’n gweithio yn y meysydd datganoledig. Mae’r rhain yn cynnwys meysydd allweddol o fywyd cyhoeddus, fel iechyd, addysg a’r amgylchedd.

Ein nod yw bod yn agored ac ymateb i anghenion dinasyddion a chymunedau, a’n llywodraeth yw un o’r prin rai yn y byd sy’n cyhoeddi cofnodion a phapurau’r Cabinet. Mae cyfrifoldeb wedi’i ddatganoli ar gyfer y rhan fwyaf o feysydd allweddol o fywyd cyhoeddus, gan gynnwys iechyd, addysg a’r amgylchedd.

Llywodraeth Cymru
Cymru FM

Erioed wedi meddwl am gyflwyno rhaglen radio? Dyma gyfle unigryw i chi greu a darlledu rhaglenni radio ar y we drwy fod yn rhan o gymuned Cymru FM.
Gorsaf radio sydd yn darlledu ar y we yw Cymru FM. Mae’n rhoi llwyfan a llais i unrhyw un sydd â diddordeb ym myd radio, cerddoriaeth a phopeth Cymreig i greu a chyflwyno rhaglenni.
Oes gyda chi syniad am raglen? Awydd darlledu o ddigwyddiad yn eich ardal chi? Eisiau cyflwyno’ch ysgol neu’ch Coleg i’r byd efallai?
Cysylltwch â Cymru FM am wybodaeth bellach neu am gyngor ar sut i greu a chyfrannu deunydd radio.